Chương trình “ Hướng về biển đảo quê hương” lần thứ 7 với chủ đề “ Tình em biển cả”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020”, Luật biển Việt Nam năm 2012, Quyết định số 373/QĐ – TTg ngày 23/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”, Hội Nhà Báo Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sky Music, Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông EMC2, Công ty Cổ phần NCT, Trung tâm ứng dụng công nghệ khai thác quyền sở hữu trí tuệ IPTA và một số cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” lần thứ 7 với chủ đề “ Tình em biển cả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.