Doanh nghiệp trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0: “Không học, thì sẽ chết”

Ngày 06/09/2017, Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia (Vinen) tổ chức hội thảo quốc tế “Việt Namstart up 4.0”.