Đóng điện MBA 2 trạm 500kV Pleiku 2 và đấu nối 220kV

Ngày 4/9/2017, tại Gia Lai, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp 500/220kV thứ hai trạm 500kV Pleiku 2 và đấu nối 220kV.