FPT: Quyết nghị cổ tức năm 2017 là 40%, kế hoạch lợi nhuận 3.484 tỷ đồng năm 2018

CTCP FPT (mã FPT) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua và phê duyệt một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm: định hướng và kế hoạch 2018; ngân sách và thù lao HĐQT 2018; phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

Cụ thể, năm 2017 FPT dự kiến chia trả cổ tức 40%, bao gồm 25% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Trong đó, FPT đã chi trả 10% bằng tiền, phần còn lại 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu sẽ chi trả sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (dự kiến quý II/2018). Nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% đến từ lợi nhuận giữ lại.

Năm 2018, FPT dự kiến kế hoạch doanh thu 21.900 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% (không có doanh thu từ hoạt động phân phối, bán lẻ). Trong đó, doanh thu của khối Công nghệ là 12.149 tỷ đồng, tăng 9,6%; khối Viễn thông 8.660 tỷ đồng, tăng 13,2%; khối Giáo dục và Đầu tư 1.090 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện 2017.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3.484 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó, khối Công nghệ 1.460 tỷ đồng, tăng 29,1%; khối Viễn thông 1.394 tỷ đồng, tăng 14%; khối Giáo dục và Đầu tư 216 tỷ đồng, giảm 12%; và lợi nhuận trước thuế từ hoạt động phân phối bán lẻ góp 414 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2017.

Tuy nhiên, nếu so với thực hiện của năm 2017 có hợp nhất doanh thu và lợi nhuận từ khối bán lẻ, phân phối, doanh thu năm 2018 của FPT sẽ giảm 50,1% và lợi nhuận trước thuế năm 2018 sẽ giảm 18%. HĐQT cũng đưa ra mức cổ tức kế hoạch năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Năm nay, ngoài các định hướng như tập trung vào nhóm khách hàng lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ internet vạn vật, công nghệ robot,….công nghệ nhà máy thông minh, khối công nghệ của FPT sẽ tìm kiếm các cơ hội mua bán và sáp nhập tại thị trường Mỹ, Nhật Bản với mục tiêu tập trung vào các công ty có doanh thu từ 50 – 200 triệu USD để phát triển năng lực và công nghệ chiến lược.

Năm 2018, FPT sẽ chi đầu tư cho khối Công nghệ khoảng 1.210 tỷ đồng; khối Viễn thông 2.005 tỷ đồng và khối Giáo dục và Đầu tư là 511 tỷ đồng.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua lương cho các thành viên điều hành năm 2018 là 10,76 tỷ đồng; thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn; thù lao cho các thành viên HĐQT (không điều hành) là 5,75 tỷ đồng.