Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,4-6,8% năm 2018

Các địa phương sẽ căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 và điều kiện thực tế địa phương ước thực hiện cả năm, dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp.

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách trên GDP khoảng 21%. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017.

Về dự toán chi ngân sách, phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên và khả năng triển khai trong năm 2018.

Đối với các dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 thấp hơn so với quyết định đầu tư phê duyệt, các bộ ngành, địa phương cần rà soát, phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý, hoặc bổ sung nguồn vốn hợp pháp khác, để hoàn thành dự án phù hợp với quy mô vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2018 từ 6,4-8,8%. Ảnh: Hoàng Hà

Chỉ thị nhấn mạnh chương trình, dự án bố trí kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2018 phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp theo quy định.Chỉ thị nêu rõ cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt, hướng tới mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các địa phương chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

, Chỉ thị yêu cầu xây dựng dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, bảo đảm đủ nhiệm vụ, đúng chính sách, chế độ theo định mức phân bổ được quy định.

Chỉ thị nêu rõ cần rà soát cắt giảm những khoản chi không cần thiết; triệt để tiết kiệm, gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ôtô công.

Phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ.

Theo Hiếu Công – Zing.vn