Quy hoạch điện mặt trời quốc gia: Chỉ lập 1 lần duy nhất

Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Thông tư về phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời mái nhà (Thông tư 16/2017/TT-BCT). Theo Thông tư này, Quy hoạch điện mặt trời Quốc gia chỉ lập 1 lần duy nhất, các lần cập nhật điều chỉnh bổ sung sau được thực hiện khi lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện lực Quốc gia. Việc lập, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia được quy định Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.