Công đoàn CôngThương Việt Nam triển khai phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Đề cao tính chủ động

Theo đó, công đoàn các cấp trực thuộc CĐCTVN chủ trì, phối hợp, tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; theo dõi phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

congdoan congthuong viet nam trien khai phong chong tham nhung lang phi de cao tinh chu dong
Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Bên cạnh đó, trong kế hoạch thực hiện, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy cũng nêu rõ, các cấp công đoàn cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả công tác giám sát của tổ chức công đoàn. Do đó, công đoàn các cấp tăng cường các hoạt động giám sát đột xuất để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà cho người lao động; nghiên cứu, xem xét văn bản đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đáng chú ý, để tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, kiểm tra công tác cán bộ của công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn, đảm bảo 50% trở lên công đoàn các cấp có kiểm tra tài chính cùng cấp, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra tài chính cùng cấp. Để việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào thực chất, Chủ tịch CĐCTVN yêu cầu, các tổ chức công đoàn phát huy sự chủ động, bám sát thực tiễn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội.

Với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐCTVN về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến các cấp công đoàn, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Các ban khác của CĐCTVN tăng cường phổ biến, tuyên truyền kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu, rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, tránh thất thu, lãng phí tài chính công đoàn…

Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN sẽ tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cấp dưới về tài chính. Đồng thời, tăng cường kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn, trong đó chú trọng kiểm tra công tác cán bộ, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và các lĩnh vực dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

Theo Báo Công thương Điện tử