Bộ GD&ĐT quy định các khoản thu, sử dụng tiền tài trợ, ủng hộ

Những trường hợp vi phạm về các khoản thu thì người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm và quy trách nhiệm đối với chính quyền sở tại.

Bộ GD&ĐT đã có đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021.
Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã có chẩn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học, tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2020 - 2022 và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Vì thế, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan quản lý giáo dục, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi của cơ sở giáo dục. Cụ thể là thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Một giờ học của cô trò trường Tiểu học Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Đồng thời, quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về việc tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động  của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Các trường thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019.
Cơ sở giáo dục thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền sở tại.
Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cở sở giáo cục trên địa bàn. Cũng như có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vu phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục.
Các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Các địa phương công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm trên địa bàn.
Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm. Đồng thời, lập đường dây nóng và công báo công khai trên website để nhân dân phản ánh và đồng thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GD&ĐT.
Tin liên quan