Hà Nội phấn đấu tạo thêm 10.000 việc làm cho lao động nông thôn

“Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển ngành nghề nông thôn. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân” – đây là những mục tiêu chính được đề cập tới trong Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2021 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Lao động nông thôn tại Hà Nội tham gia sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn
Một trong những chỉ tiêu cụ thể mà UBND TP Hà Nội đặt ra từ nay đến cuối năm 2021 là hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc thẩm quyền, theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. Đơn cử như: Đào tạo nghề, truyền nghề; xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và mặt bằng sản xuất... 
TP cũng hướng tới việc hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể. Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường cho 10 làng nghề; Hỗ trợ 5 - 10 dự án phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP. Đặc biệt, phấn đấu tạo thêm 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn.
Để hoàn thành các mục tiêu trên, song song xây dựng cơ chế và thực hiện chính sách, UBND TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ. Trong đó, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp TP trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; các dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. 
Quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào sử dụng gây ô nhiễm môi trường. Giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn.
UBND TP Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy học cho các nghệ nhân trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn theo quy định. Tập huấn, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn cho chủ cơ sở sản xuất và người lao động được tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 
Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại. Hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh hỗ trợ vốn và phổ biến chính sách thuế, UBND TP Hà Nội chủ trương chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung giao đất, cho thuê đất và bảo vệ môi trường làng nghề. Hướng tới phát triển, bảo tồn làng nghề gắn với du lịch, giáo dục trải nghiệm…
Tin liên quan