Kiến nghị xử lý 27.086.633 triệu đồng

Ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 23.664 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 230.586 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.320 vụ.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị xử lý 27.086.633 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 8.105.841 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 7.829 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 22.145 triệu đồng; giảm lỗ 14.578.700 triệu đồng; giảm khấu trừ 485.632 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 115.181 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.771.305 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 5.746.853 triệu đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, lưu hành 12 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 156.971 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu nộp NSNN 29.982 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 6.436 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 22.145 triệu đồng; xử lý tài chính khác 98.408 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại các đơn vị nội ngành, lưu hành 4 kết luận thanh tra, kiểm tra hành chính với kiến nghị xử lý tài chính 53.861 triệu đồng. Trong đó, thu nộp NSNN 35.740 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 1.393 triệu đồng; xử lý tài chính khác 16.728 triệu đồng.

Đến nay, Thanh tra Bộ Tài chính đã báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính và có thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu và các quy định quản lý Nhà nước đối với việc mua gạo dự trữ quốc gia 04 tháng đầu năm 2020 tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các cục dự trữ Nhà nước khu vực; thực hiện chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm tại một số cục dự trữ Nhà nước khu vực sang Cơ quan Điều tra, Bộ Công an để điều tra, xác minh làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định.

 
 6 tháng đầu năm 2020, thanh tra chuyên ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 21.863 cuộc và kiểm tra 230.586 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Ảnh: Trần Quý

Kết quả thực hiện kiến nghị, các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 162.791 triệu đồng. Trong đó, thực hiện kiến nghị thu nộp NSNN số tiền 117.783 triệu đồng.

Công tác thanh tra chuyên ngành, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 20 cuộc tại 20 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu 48.427 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 11.748 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 80.548 triệu đồng (bao gồm cả số thực hiện kiến nghị của thời kỳ trước).

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 318 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, 31 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 17 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 77 triệu đồng.

287 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua kiểm tra, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 411 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 261 triệu đồng.

Lĩnh vực Thuế, toàn hệ thống Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 21.863 cuộc và kiểm tra 230.586 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 24.608.760 triệu đồng. Trong đó, tiền truy thu, truy hoàn 6.204.560 triệu đồng; xử phạt 3.340.040 triệu đồng; giảm lỗ 14.578.700 triệu đồng; giảm khấu trừ 485.460 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN 4.258.770 triệu đồng.

Lĩnh vực chứng khoán Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2020, căn cứ kết quả của hệ thống giám sát thường xuyên, đã ban hành 191 quyết định xử phạt hành chính đối với 135 cá nhân, 56 tổ chức với tổng số tiền phạt 10.060 triệu đồng.

Tin liên quan