Điều kiện lao động tự do tại tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ

Ông Cao Quang (Thanh Hóa) là lao động tự do ở TP. Hồ Chí Minh, do dịch COVID-19 nên không có việc làm và đã trở về địa phương tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Quang được biết, xã Thọ Dân nơi ông cư trú có hỗ trợ cho lao động từ TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương với số tiền 1,5 triệu đồng, nhưng ông không được nhận với lý do không có giấy xác nhận nơi ông làm việc.

Ông Quang hỏi, ông phải làm như thế nào để được nhận hỗ trợ (vì công việc của ông là phụ hồ thì không thể xin giấy xác nhận)?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, quy định: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), phải làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới được xem xét hỗ trợ.

Trường hợp người lao động tự do đi làm việc ở TP. Hồ Chí Minh bị mất việc làm trở về địa phương không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan