Thu hồi đất nông nghiệp, trường hợp nào được hỗ trợ ổn định đời sống?

Ông Thái Văn Sỹ (Đắk Lắk) hỏi, nếu phần đất thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người thu hồi đất thì có được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hay không?a

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì khi Nhà nước thu hồi đất mà diện tích đất nông nghiệp thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng và việc thu hồi đất không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người có đất thu hồi thì không thuộc trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống.

Do nội dung ông nêu chưa đầy đủ thông tin về người có đất thu hồi có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không, nguồn gốc đất nông nghiệp thu hồi nên chưa có đủ cơ sở trả lời ông về việc có được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hay không. Vì vậy, đề nghị ông cung cấp đầy đủ thông tin với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Tin liên quan