Trách nhiệm chốt và trả sổ BHXH cho người lao động

 Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Trường (Hà Nội) làm việc tại Công ty A, đóng BHXH từ tháng 10/2019. Hết tháng 6/2021 ông nghỉ việc tại Công ty A và thực hiện đúng quy định trong hợp đồng lao động là nghỉ sau 45 ngày kể từ ngày nộp đơn xin thôi việc.
Ông Trường hỏi, thủ tục chốt sổ BHXH tại công ty cũ như thế nào để sau có thể tiếp tục tham gia BHXH tại công ty mới?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động.
Do đó, ông Nguyễn Xuân Trường đề nghị Công ty A lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN) để cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH đối với Công ty xác nhận và trả sổ cho ông Trường, sau đó ông Trường đề nghị công ty (mới) lập Mẫu số D02-LT nêu trên để tiếp tục tham gia, đóng BHXH gửi cơ quan BHXH nơi công ty (mới) đang đăng ký tham gia, đóng BHXH cho người lao động.

 

Tin liên quan