“QUAN TÂM ĐẾN NƠI BẠN SỐNG” với những hành động thiết thực cùng LG DUALCOOL