Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng hơn 5.500 đại biểu là báo cáo viên thành phố, bí thư chi bộ tại 32 điểm cầu địa phương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh đến các đại biểu về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5- 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cũng như hệ thống báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan