Xây dựng chi bộ tốt

Các chi bộ trong toàn Đảng ta đang tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là dịp quan trọng để mỗi chi bộ nhìn nhận, đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua, xác định phương châm, mục tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra cấp ủy, bí thư, phó bí thư để đảm nhiệm cương vị “đầu tàu” của chi bộ.

Tổ chức thành công đại hội chi bộ là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu để xây dựng chi bộ tốt.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định rất rõ vị trí, vai trò của chi bộ, coi chi bộ là nền móng, gốc rễ của Đảng. Chi bộ là nơi gần quần chúng nhân dân nhất, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Chi bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng thực hiện các nghị quyết của Đảng. Vì vậy, xây dựng chi bộ tốt, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

Chi bộ tốt là chi bộ luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, nghị quyết của tổ chức mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thực sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, thật sự tôn trọng tập thể, lắng nghe ý kiến của quần chúng, nói dân nghe, dân tin, dân làm  theo, dân ủng hộ.

Đại hội XIII của Đảng. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Thời gian qua, xây dựng chi bộ tốt được toàn Đảng triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, đáng ghi nhận thì vẫn còn một số chi bộ để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng. Đại hội chi bộ trong những nhiệm kỳ trước đây, vẫn còn xảy ra tình trạng ở một số chi bộ công tác chuẩn bị chưa chu đáo về văn kiện đại hội, về nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư, tiến hành đại hội còn hình thức, nghị quyết đại hội chỉ nằm trên giấy, chưa đi vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị. Điều này đã được Đảng ta chỉ ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Để xây dựng chi bộ tốt, trước tiên cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên phải dám nhận nhiệm vụ, dám hoàn thành nhiệm vụ, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì tập thể. Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, có lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tổ chức thành công đại hội chi bộ, đưa nghị quyết đại hội chi bộ đi vào cuộc sống của quần chúng là yếu tố quan trọng để xây dựng chi bộ tốt, đúng như kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta. Đó cũng là mạch nguồn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh từ cơ sở, để Đảng thêm gần dân, gắn bó mật thiết với dân, để Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân.

DUY THÀNH

 

Tags: qdnd
Nguồn:qdnd.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan