Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tập trung các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Trong những năm qua, đặc biệt năm 2021, ngành Thanh tra Hà Tĩnh bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (PNTN) ...