Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
2 công ty chứng khoán cấp 831 tỷ margin cho Louis Capital mua bán cổ phiếu
Chứng khoán APG và Trí Việt trong năm 2021 đã cấp cho TGG khoản margin lớn nhằm mua bán chứng khoán. Tài sản thế chấp chính là lượng chứng khoán mua ...
Louis Land BII trống ghế Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
Một năm qua, Louis Land ghi nhận nhiều lãnh đạo cấp cao từ nhiệm chức danh. Doanh nghiệp chỉ còn một nhân sự cấp cao là ông Trần Sĩ Chương - Phó Chủ ...