Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tân Hoàng Minh: Tiền phải hoàn trả nhà đầu tư không lớn hơn 8.500 tỷ
Qua quá trình làm việc với C03, Tân Hoàng Minh được xác định có 5 dự án đủ điều kiện về pháp lý có thể bán, nhằm thu xếp nguồn tiền trả nhà đầu tư.